counseling en massage

Macht geeft verantwoordelijkheid

In de maatschappij is een aantal decennia geleden en veranderingsproces op gang gekomen: Dat uit zich bijvoorbeeld in vergaande regels en wetten ter bescherming van kinderen, jongeren en werknemers. Er ontstonden overlegorganen, medezeggenschapsraden, klankbordgroepen. Bij beslissingen werd voortaan rekening gehouden met de behoeften en wensen van diegenen die het betreft. Gevolg: de volksgezondheid is verbeterd, het welzijn van de bevolking gestegen en - al leek dat tegenstrijdig - zelfs de productiviteit is erop vooruit gegaan.

Hetzelfde principe geldt op individueel niveau: Wil je het maximale uit je leven halen? Doe het samen met je lijf!